דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

בהתאם לסעיף 3 (8) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958 ובהמשך להנחיית חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 וחוזר 5/2017, מעדכנת המועצה האזורית בני שמעון את רשימת המציעים.

הרשימות ינוהלו במשרד המועצה ערוכות ע"פ סוגים של מציעים ושירותים הניתנים ע"י בעלי המקצועות וההתמחויות השונים.

הרשימה תנוהל בצורה ממוכנת, תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה (להלן  הקישור: https://tinyurl.com/yymdl3av ).

כל יועץ אשר הרוצה להיכלל ברשימת המציעים לסוג מסוים של התקשרויות, יגיש לוועדה בקשה מקוונת בצירוף כל הפרטים והמסמכים הדרושים לעניין וייכלל ברשימה, ככל שהועדה תמצא אותו מתאים. הוועדה תודיע למבקש מהי החלטתה ונימוקיה. מצ"ב קישור לבצוע הרישום כאמור (להלן הקישור: https://tinyurl.com/yynosxaf).

עדכון ספר היועצים יחול על החברות הכלכליות של המועצה וכלל תאגידיה.