דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

הזמנה להגשת מועמדות להיכלל בספר הקבלנים והספקים

המועצה האזורית בני שמעון (להלן: המועצה), מזמינה ספקים/קבלנים המעוניינים להיכלל בספר הקבלנים והספקים של המועצה (להלן: ספר הקבלנים והספקים), להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים והספקים.

הצטרפות לספר הקבלנים/ספקים נדרשת לצורך השתתפות במכרזי זוטא והצעות מחיר שעורכת המועצה.

כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי וקבלני המועצה, חייב להגיש הצעתו על גבי טופס מקוון אותו ניתן למלא באתר המועצה ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

למילוי טופס מקוון לחצו כאן>>

בקשה שלא תמולא כראוי ו/ או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.

התנאים להיכללות בספר הקבלנים מפורטים במסמכי הבקשה.