דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

הזמנה להגשת מועמדות להיכלל בספר הקבלנים והספקים

המועצה האזורית בני שמעון (להלן: המועצה), מזמינה ספקים/קבלנים המעוניינים להיכלל בספר הקבלנים והספקים של המועצה (להלן: ספר הקבלנים והספקים), להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים והספקים.

הצטרפות לספר הקבלנים/ספקים נדרשת לצורך השתתפות במכרזי זוטא והצעות מחיר שעורכת המועצה.

כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי וקבלני המועצה, חייב להגיש הצעתו על גבי טופס מקוון אותו ניתן למלא באתר המועצה בכתובת : /מכרזים/www.bns.org.il, ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

בקשה שלא תמולא כראוי ו/ או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.

התנאים להיכללות בספר הקבלנים מפורטים במסמכי הבקשה.