דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900
  • נבקש להביא לידיעת הציבור את החלטת מליאת הועדה המקומית שהתקבלה ביחס לסוגיית תשלום היטל ההשבחה ואת הנהלים לבקשת פטור מהיטל ההשבחה.
  • בשנת 2014 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון, רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך, בהתאם לפסק דין מנחה זה נדרשים גם הקיבוצים והמושבים לשאת בתשלומי היטל השבחה בגין תכניות משביחות.
  • מליאת הועדה המקומית דנה בסוגיה של היטל ההשבחה וקיבלה החלטה ביום 18.6.17.
  • על פי החלטה זו, במקרים בהם טרם שולם ו/או נדרש תשלום היטל השבחה, יהיה על מי שביצע מימושי זכויות (קבלת היתר בניה או מכירת של זכויות במקרקעין) מיום 1.6.16 לשאת בתשלום היטל ההשבחה בגין  המימוש.

לקריאת מלוא ההודעה, לחצו כאן.