מוקד המועצה: 08-6257900

הצהרת בריאות וביטוחים

 

הצהרת בריאות

אני מצהיר/ה בזאת כי מצבי הבריאותי תקין ואינו מונע השתתפות בפעילות האמורה. ידוע לי כי יתכן והפעילות כרוכה במאמץ גופני ולפיכך נדרשת כשירות רפואית. אני מתחייב/ת לוודא בכל עת שכשירותי הבריאותית מתאימה לפעילות בה בחרתי להשתתף וכן מתחייב/ת להודיע באופן מיידי על כל שינוי במצבי הבריאותי.

עם חתימתי על הצהרת בריאות זו, אני מצהיר/ה כי פעילותי במסגרת זו היא באחריותי הבלעדית. כן אני מצהיר/ה כי לא תהיה לי או למי מטעמי כל טענה ו/או תביעה בגין נזק אשר עלול להיגרם לי תוך כדי ועקב הפעילות עקב ליקוי במצבי הבריאותי.

                             

הסכמה בכתב של אחד מהורי הקטין/ה:

אני מצהיר/ה בזאת כי מצב הבריאות של ילדיי הנרשמים לחוגי/קבוצות ספורט תקין ואינו מונע השתתפות בפעילות האמורה. ידוע לי כי יתכן והפעילות כרוכה במאמץ גופני ולפיכך נדרשת כשירות רפואית. אני מתחייב/ת לוודא בכל עת שכשירותו הבריאותית של ילדיי מתאימה לפעילות בה בחרו להשתתף וכן מתחייב/ת להודיע באופן מידי על כל שינוי במצב בריאותם.

 

ביטוחים

ביטוח ילדים ונוער – קבוצות וחוגי ספורט ותנועה

עפ"י תיקון 10 לחוק הספורט המחודש, נבקש להבהיר כי כל תלמיד (מגילאי גן-כיתה יב') הלומד במערכת החינוך מבוטח במסגרת ביטוח תאונות אישיות של משרד החינוך ועל כן אינו מחויב בעריכת ביטוח עפ"י חוק  הספורט. ניתן למצוא באתר המועצה (מחלקת ספורט) את פוליסת הביטוח של משרד החינוך ופירוט ההבדלים בין פוליסת הביטוח של משרד החינוך לזו שלפי חוק הספורט. הורים המבקשים לרכוש כיסוי ביטוחי רחב יותר שעפ"י חוק הספורט (בעלות של 145 ₪ לשנה) מתבקשים להיכנס לאתר ההרשמה (לא יאוחר מה-15.10.20) בכתובת: http://www.cmptweb.com/Ts_Fml_Login.aspx?cid=21 ולרכוש ביטוח עבור ילדם.

בהעדר הרכישה, הביטוח שיוחל באופן אוטומטי הוא ביטוח תאונות אישיות של משרד החינוך.

 

ביטוח בוגרים (מעל גיל 20)

בוגרים אינם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות. למועצה יש כיסוי בפוליסת צד ג' המכסה את אחריותה לנזק שנגרם ברשלנותה, ולמאמנים יש פוליסות  אחריות מקצועית המכסה את אחריותם בתחום המקצועי.

בוגרים המעוניינים לרכוש ביטוח תאונות אישיות-ספורטאים ירשמו לקבוצת ביטוח בוגרים ונבטח אתכם בנפרד.

עלות הביטוח 212 ₪ לשנה

למען הבהר, המועצה איננה סוכן  או מתווך לעניין הביטוח. האחריות לברור תנאי הפוליסות , ההחלטה לרכוש ביטוח וכן הטיפול בתביעות ביטוח הן באחריות רוכש הביטוח. רוכשי הביטוח מאשרים בעצם רכישת הביטוח באמצעות המועצה  כי לא יבואו בכל טענה או דרישה , מכל סוג ובכל ענין בנושא הביטוח, אל המועצה או מי מטעמה.

 

מידע נוסף: