מוקד המועצה: 08-6257900

 

‏יום שישי 21 דצמבר 2018

קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד המועצה האזורית בני שמעון

בתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר לקביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 מבקשת המועצה האזורית בני שמעון, לפנות לתושבים בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאים לתפקיד: חברי/ות ועדת ערר לענייני ארנונה כללית, וכן לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

 1. על המועמדים להיות בעלי הזכות להיבחר כחברי המועצה בהתאם לסעיף 19 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958.
 2. על המועמדים ליו"ר ועדת הערר להיות כשירים להתמנות לשופט בית משפט שלום וכן להיות מצויים בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.
 3. סייגים למינויים:
  • לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בועדת ערר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של בניגוד עניינים עם תפקידו כחבר בוועדת הערר לבין עניין אחר שלו.
   בעניין זה- "עניין אחר"- לרבות עניין של קרוב של חבר ועדת הערר, או עניין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו; "קרוב"- בן זוג, הורה, ילד או אדם הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר; "בעל שליטה"- אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 10% או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.
  • לא יתמנה ולא יכהן כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם המועצה האזורית בני שמעון. לעניין זה, ייחשבו כקשורים עם המועצה, בין היתר, עובד או נבחר של המועצה ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין. לא יראו כניגוד ענינים לעניין זה, קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם המועצה, שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי.
 4. את הצעת המועמדות, אליה יש לצרף קורות חיים, ועבור מועמדים ליו"ר ועדת הערר- רישיון עו"ד בתוקף, יש להגיש למועצה עד ליום 30/1/19, במשרדי המועצה בצומת בית קמה, אצל הגב' זהבה כהן. טל' לבירורים: 08-9915801.
 5. מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים ימונו ע"י המועצה לתפקיד.
 6. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד.