מוקד המועצה: 08-6257900

נוהל הנחות

 1. הנחות לתושבים ניתנות לפעילויות ותחומים שהמועצה מפעילה באופן ישיר בלבד (פעילויות או מסגרות שמופעלות ע"י הישובים ו/או גופים חיצוניים אינן זכאיות בהנחת מועצה).
 2. זכאות להנחה (מעבר לסבסוד המועצה) תקבע על-פי מבחן הכנסה, בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה.
 3. לצורך קבלת הזכאות יש להגיש בקשה מסודרת, בצרוף כל המסמכים הנדרשים ובמועד שנקבע.
 4. קבלת הזכאות להנחה תותנה בהסדרת התשלום ותחושב רק אחרי רישום.
 5. זכאות להנחה תקפה רק לשנת הפעילות השוטפת.
 6. ועדת הנחות של המועצה תדון במקרים חריגים ו/או בערעורים שיוגשו.

 

פעילויות הכלולות בנוהל ההנחות:

 1. חוגים לילדים ונוער.
 2. אולפן למחול חצרים.

 

מועדי בקשת ההנחות: בקשות להנחות יוגשו לא יאוחר מיום 15.11.2020

 

הגשת בקשות להנחה:
בקשה להנחה יש להגיש אך ורק על גבי טופס בקשה להנחה: טופס בקשת הנחה תשפ"א.
יבדקו פניות שהגיעו במועד וצורפו כל המסמכים הדרושים (פירוט על גבי טופס הבקשה), יש לוודא את הגעת הטפסים לעומר בטלפון 08-9911736

 

הנחות בגין מספר הילדים:

 1. הנחה בגין מספר הילדים במשפחה תינתן באופן אוטומטי לחוג אחד לילד שני – 5% , לחוג אחד לילד שלישי ומעלה – 10%. (הנחה תינתן למשלמים מראש לכל השנה)
 2. אין כפל הנחות! משפחה שזכאית להנחה על-פי מבחן הכנסה, לא תקבל הנחה נוספת בגין מספר הילדים.
 3. הנחה למשתתף לשנה לא תעלה על 50% ממחיר החוג או עד 900

 

מידע נוסף: