דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
30/12/2018 14/2018 אישור דוחות כספיים לשנת 2017 ודוח ביקורת משרד הפנים; אישור דוח הביקורת של מבקר משרד הפנים לשנת 2017; 
30/12/2018 13/2018 אישור פרוטוקול 12/2018; אישור חבר נוסף לוועדת מכרזים; אישור חברת דירקטוריון לעידן הנגב – חסיה ישראלי; מינוי נציג נוסף לוועדת ההנחות בארנונה; אישור המליאה ללקיחת הלוואה כוללת בסך של 10,000,000 (₪ 6 מיליון נוספים ל-4 מיליון שכבר נלקחו עבור הקמת בית עידן הנגב); אישור חוזה בני שמעון אבשלום; אישור ועדות ביקורת יישוביות; אישור תב"רים
29/11/2018 12/2018 אישור פרוטוקולים 10/2018, 11/2018; דיווחים, סבב הכרות עם חברי המליאה, הצהרת אמונים חברי המליאה, תיאום ציפיות; בחירת סגן ראש המועצה וממלא מקום ראש המועצה; תפקיד ועבודת המליאה ומינוי ועדות חובה; מינוי נציגי המועצה לתאגידים העירוניים השונים; אישור מחודש למשרות אמון לפי הוראות משרד הפנים מיום 5/11/2018; אישור סיגל מורן כנציגת בני שמעון במועצת האיגוד של אשכול נגב מערבי; אישור מורשי חתימה בהתאם לסעיף 203 לפקודת העיריות; אישור מענק לחברת עידן הנגב ע"פ הסכם; אישור תב"רים
14/10/2018 11/2018 תכנית עבודה ותקציב 2019; חלוקת תקציבי פיתוח
14/10/2018 10/2018 אישור פרוטוקול 9/2018; דיווחים: עדכון בנושא מע"מ וההסכם המתגבש עם משרד הפנים, האוצר ורשות המיסים, פרידה מהילל רוזנשטוק, פרידה מחברי המליאה; הקצעת הקרקע לעמותת כוכבי המדבר; אישור של מינוי לוועד המנהל של עמותת קרן בני שמעון; עדכון תקציב חצי שנתי 2018 ואישור הקרנות 2018; אישור תב"רים
02/09/2018 09/2018 אישור פרוטוקול 8/2018; דיווחים: פתיחת שנת הלימודים; אישור שיעבוד הקרקע על מגרש 1009 לטובת הלוואה בנקאית; אישור מינויה של נטע לי אביטל, ממלאת מקום גזברית המועצה, כמנהלת הארנונה וממונה על הגבייה; אישור מינויים עקב סיום עבודתה של נועה; אישור תב"רים
05/08/2018 08/2018 אישור פרוטוקול 7/2018; דיווחים: שינוי כ"א במועצה; אישור זכויות חתימה לממלא מקום גזבר; מינוי נציגי הרשות כדירקטורים בחברות בת; אישור חוק העזר לבני שמעון (אגרת תעודת אישור); שילוט לחברת אמבר; דו"ח תלונות הציבור לשנת 2017-2018; אישור תב"רים; מינוי נציג מועצת האיגוד "אשכול נגב מערבי" (הסעיף נכנס במסגרת שונות, מעבר לסדר היום)
15/07/2018 07/2018 אישור פרוטוקול 6/2018; מינוי ועדת ביקורת לכרמים ולגבעות בר; עדכון תוצאות חברות בת: החברה הכלכלית, עידן הנגב, עמותת התיירות לשנת 2017; החלטה על המודד הכללי בחירות 2018; קבלת החלטות על שינויים מהותיים במכרז דודאים; אישור תב"רים
10/06/2018 06/2018 אישור פרוטוקול 5/2016; דיווחים: עדכון מכרז דודאים; שינוי אזור רישום לילדי כרמים; שינוי אזור הרישום של של קיבוץ חצרים מאשל הנשיא למבואות הנגב; מינוי ועדת בחירות; דיווח על תוצאות חברות הבת 2017, החשמל הירוק, העמותה לקידום הספורט, מכון רימון וקרן בני שמעון; מינוי עו"ד לירון קמפו כדירקטור בחברה הכלכלית – נציג ציבור; אישור המלצת הוועדה המקצועית לחלוקת תמיכות לשנת 2018; אישור תבחינים לתמיכות 2019; אישור תקציבי הוועדים המקומיים; עדכון תקציב מנת ועד מקומי כרמים; אישור תב"רים
06/05/2018 05/2018 אישור פרוטוקולים 03/2018, 04/2018; דיווחים: הפרסום של המייצבים לבתי הספר, העברת שטחים לרהט, עדכון מוועדת הגבולות; נוהל השתתפות ביציאת משלחות לחו"ל – נערים מגיל 14-18; דו"ח ביצוע 2017 בהשתתפות חברת מגע"ר; הצגת נוהל עדכון תוספות בנייה; אישור בתקנון קרן בני שמעון ע"ר בהתאם לנוהל אסדרת תאגידים עירוניים של משרד הפנים; מענק לחברת עידן הנגב ע"פ הסכם; אישור הנחה בארנונה למשרתים במילואים בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מספר 3), התשע"ח – 2018; הודעה על ביצוע סקר נכסים שוטף; מעבר גבעות בר לניהול במועצה ועדכון תקציב המועצה; אישור תב"רים
08/04/2018 04/2018 ישיבת מליאה מיוחדת: דו"ח הביקורת השנתי לשנת 2017
08/04/2018 03/2018 אישור פרוטוקול 2/2018; דיון והחלטה על מודל יום החינוך החברתי בגילאי היסודי; אשרור החלטה טלפונית תקנון החכ"ל החדשה – "בני שמעון ייזום ופיתוח";דיון והחלטה על ניהול הגיל הרך בגבעות בר בהשתתפות נציגי גבעות בר (דורון, טלי, עמית, ליאור, אושר); אישור תב"רים;
04/03/2018 02/2018 אישור פרוטוקול 1/2018; נוהל בירורים בעניין חיובים על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד – 2016; לקיחת הלוואה למימון התחברות וכניסה למט"ש רהט עבור חלופת ביוב למט"ש בית קמה; הארכת תוקפו של חוק העזר לבני שמעון (הסדרת השמירה) התשס"ז – 2007 עד ליום 31/12/2019; אישור הסכם עקרונות עם תל שבע; אישור מסמך העקרונות עם רהט לפתיחת חברה; גבעות בר דיווחים וקבלת החלטות במספר נושאים (ועד ממונה, אישור מודל ניהול הישוב וסיוע נוסף בהמרת תקציבי פיתוח ודמי ניהול ותקציב שוטף); אישור תבר"ים;
04/02/2018 01/2018 אישור פרוטוקול 12/2017; דיווחים: השתתפות בצער חבר המליאה עופר רימון: פרס לתחום הנוער; הצגת פעילות מעברים; הצגת פעילות מרכז הצעירים; הצגת מצב פרויקט בינוי מבואות הנגב ודיון לגבי ההמשך – החלטה על קבלת הלוואה; מגרש אתלטיקה –הסבר על עלות הפרויקט ואופן המימון) שלמה ממליאת דצמבר; אישור תבר"ים