דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
11/7/2021 7/2021 אישור פרוטוקול מליאה מיום 13 ביוני 2021 מס' 06/2021; דיון ואישור פרויקטים שעלו מהקול קורא של התכנית האסטרטגית; תחבורה והסעות בבני שמעון ובנגב המערבי; אישור נציגי ציבור לוועדות בחינה מכרזי כוח אדם; אישור הגדלת מכרז גינון במבואות הנגב ב- 50%; אישור הקצאות למבנה בקרקע; תב"רים;

פרוטוקול מליאה מיוחדת: דיון בדוח הכספי ובדוח הביקורת של מבקר משרד הפנים לשנת 2019 ובהמלצות ועדת הביקורת

13/6/2021 6/2021 אישור פרוטוקול מליאה מס' 5/2021 מיום 9/5/202; אכיפה בשטחי בני שמעון, תכנית וריענון חוקי עזר; אישור תמיכות לשנת 2022; אישור קריטריונים לתמיכות לשנת 2022; אישור בקשה חריגה לארנונה 2022; אישור דוחות כספיים חכ"ל ייזום ופיתוח; אישור דוחות כספיים עמותת התיירות; אישור תקציב ועד מקומי משמר הנגב; אישור מינוי מבקר המועצה; אישור הגדלת מכרז תפעול אתר דודאים; אישור הלוואה לחכ"ל דודאים; אישור הצטרפות המועצה לשירותי בנקאות באינטרנט בבנק הדואר; תב"רים;

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין: אישור צו ארנונה לשנת 2022

9/5/2021 5/2021 אישור פרוטוקול מיום 11/04/2021 מס 04/2021; דיווח כספי תאגידים עירוניים (דודאים, חשמל ירוק, מכון רימון, עידן הנגב) 2020 מציג – רו"ח יורם שוחט; סיכום 2020 ותכניות 2021 (תאגידים עירוניים); אישור תכנית שמירה והמשך גביית מס השמירה; אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2021; אישור עבודה נוספת לעידית אטינגר, מנהלת אגף השירותים החברתיים במועצה; מינוי נציג מליאה כחבר בוועדת המכרזים מחליף למיכאל בן ברוך שביקש לחדול מתפקידו; דיווחים; אישור תברי"ם;
11/4/2021 4/2021 אישור פרוטוקול מיום 14/03/2021 מס' 1 03/202; היטל השבחה – פטור עד 140 מ"ר; קריטריונים לבחירת פרוHיקטים בצוותי האסטרטגיה + דיווח ודיון על המשך התכנית האסטרטגית; אישור נציגת ציבור אדווה אנגלמייר לוועדות בחינה מכרזי כוח אדם; דיווחים; 
14/3/2021 3/2021 אישור פרוטוקול מליאת מועצה מיום 14/02/21 מס' 02/2021; האצלת סמכויות לוועד המקומי; בחירת רכזי צוותים להמשך התהליך האסטרטגי; הצגת דוברת המועצה ותפקידה; הצגת מבנה אגף תפעול וסביבה והכרות עם גיל לפיד מנהל האגף; דיווח רחב של מנכ"ל המועצה; אישור מינוי דירקטורית עובדת הרשות לבני שמעון ייזום ופיתוח; אישור מינוי דח"צים לתאגיד נגב פארק; אישור תב"רים;
14/2/2021 2/2021 אישור פרוטוקול מיום 17/1/21 מס' 01/202; החלטה על סיכום התהליך האסטרטגי; תיקון החלטת המליאה בדבר תשלום לחברי וועדת ערר; אישור עבודה נוספת לקצין ביקור סדיר של המועצה מיכה נוחם; תב"רים;
17/1/2021 1/2021 אישור פרוטוקול מליאה מיום 30.12.20 מס' 2020 \ 13 14/202; אישור הסכם עם עומר על השטח של קריית המודיעין בליקית; הקמת מרכז קהילתי בבני שמעון; דיווח על תיקי השקעות של המועצה + אישור מליאה להגדלת היקף ההשקעה במניות; אשור המליאה להגדלת היקף ההשקעה באפיק מנייתי עפ"י חוזר מנכ"ל; אישור הסדר חובות נוכח הימשכות משבר הקורונה בגין מים וביוב בהתאם לחוזר רשות המים שפורסם ביום 08/12/20;