מוקד המועצה: 08-6257900

קול קורא – הזמנה להגשת הצעת מחיר לשירותי ראיית חשבון גבעות בר

אגודה שיתופית גבעות בר מזמינה בזאת להגיש מועמדות למתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת חשבונאית (לרבות הגשת דוח כספי שנתי מבוקר).

תנאי הסף:

 1. המועמד מחזיק בתעודת רואה חשבון תקפה לפי חוק רואי החשבון.
 2. על המועמד להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה כרואה חשבון.
 3. מועמד שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, בנוסף על כך לא הורשע בהליך משמעתי כמי שפעל באופן שאינו הולם את כבוד המקצוע.
 4. משרדי רואי חשבון יכולים להיות מועמדים אם הם מעסיקים דרך קבע רואה חשבון אחד או יותר שעומד בכל התאים דלעיל.
 5. יש להגיש הצעת מחיר לפי הפירוט הבא:
 • ביקורת חשבונאית והגשת דו"ח שנתי לאגודה __________________
 • ביקורת חשבונאית והגשת דו"ח שנתי לוועד ___________________
 • יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים :
 1. תעודת רואה חשבון.
 2. אישור ניכוי מס במקור.
 3. אישור ניהול ספרים.

את ההצעה יש להגיש עד לתאריך 1.3.2020.

הגשת מועמדות:

 1. למייל : gizbarut@givotbar.org.il
 2. טלפון ליצירת קשר : 08-6601292

 

בברכה

ועד מנהל גבעות בר