דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

ממונה על תלונות הציבור

על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח – 2008, ב-07/06/09 מינתה המועצה את מבקרת המועצה נירית שרייבר שופר לממונה על תלונות הציבור.

יש לפנות על פי המפורט בסעיף 6 בחוק: "תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה".

יש לשלוח את הפנייה חתומה – ממונה תלונות הציבור ישמור על סודיות מגיש התלונה בהתאם לסעיף 4 בחוק.
אישור קבלת מכתב התלונה יישלח עם קבלתו.
תשובה תשלח תוך 21 יום.
במקרים חריגים – במידה ולא הסתיימה הבדיקה תוך 21 יום – יישלח מכתב עדכון עם צפי לתאריך סיום הבדיקה.

נוהל העבודה – מידע לתושב

לפניות: nirits@bns.org.il