דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מועצה אזורית בני שמעון  (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח, המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה.

אלו הם סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים בהם, בשנת 2020:

סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

א. רווחת קשישים
ב. מוזיאונים
ג. בריאות
ד. מלגות לסטודנטים בתחום החקלאות
ה. ארגונים למען קהילת להט"ב
ו. עמותה שחבריה הם מועצות אזוריות בלבד
ז. השאלת ציוד עזר רפואי
ח. ייעוץ לכלכלת המשפחה

ט. עמותה לקידום פעילות לרווחת אוכלוסיות נזקקות או פגועות או נכות מקרב תושבי הדרום.

 

מועד אחרון להגשת בקשות:

המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הוא יום חמישי,  27.2.2020, בצומת בית קמה בימים א' עד ה' בין השעות 9:00-15:00.

את הבקשה יש למסור לידי לינדה בן סימון במשרדי המועצה.

 

בקשה לתמיכה תוגש על גבי טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל  תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").

# אין וודאות כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.
# בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.

 

בברכה,

נטע לי אביטל

גזברית המועצה האזורית בני שמעון