דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מבצע מחיקת ריבית והצמדה בגין חובות מים וביוב לצרכנים ביתיים

נוכח התמשכות משבר הקורונה, ביום08/12/2020  פורסמו על ידי רשות המים כללים לעריכת מבצע גביית חובות שנצברו בגין חובות מים ואגרת ביוב, במטרה לעודד צרכנים ביתיים לתשלום חובות שוטפים בגין מים וביוב. אוכלוסיית היעד הינה צרכנים ביתיים בלבד בנכסי מגורים בלבד.

תקופת המבצע המאושרת על ידי רשות המים הינה בין ה – 10.12.20 עד ל- 31.03.21

להלן פרטי המבצע:

במהלך תקופת המבצע המפורטת מעלה, יוכל צרכן מים וביוב אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים :

  1. המועצה האזורית בני שמעון (להלן: "המועצה") תאפשר לצרכן לפרוע את חובו באמצעות הסדר בפריסת תשלומים שיקבע על ידה לתקופה של עד 36 תשלומים חודשיים. על אף האמור בסעיף זה, רשות המים מאפשרת פריסת תשלומים רחבה יותר בנסיבות חריגות שיקבעו ע"י גזברית המועצה.
  2. במידה והצרכן יעמוד בתנאים המצטברים הבאים, המועצה תמחק את הריבית וההצמדה הנובעות מהחוב עבור מים וביוב בלבד.
  • יתרת חובות שהצטברו בחשבון הינם עד לתאריך 30/11/2020.
  • עמידה בהסדר התשלומים שנקבע.
  • תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.
  1. במידה והצרכן לא פרע שני תשלומים שנקבעו בהסדר התשלומים או לא שילם את החשבון התקופתי השוטף, המועצה תהיה רשאית לבטל את ההסדר עמו.
  2. אישור נוהל מבצע החובות ותנאיו, כפי שיאושרו על ידי המליאה, יפורסמו באתר המועצה לציבור הרחב.

צרכנים ביתיים המעוניינים להסדיר את חובם מוזמנים לפנות למנהל הכנסות המועצה בטופס מקוון: לחצו כאן