1
מידע וחתימה על החוזה
2
פרטי הילד וההורים
3
אישור הולכת ילד מהבית לצהרון וחזרה
4
הצהרת בריאות
5
אישור צילום
6
בחירת אופן התשלום וסיום ההרשמה

חוזה צהרון מושב נבטים תשפ"ד

שם המסגרת:  צהרון גן תמר / צהרון גן רימון

תקופת הפעילות: הצהרון יפעל  במהלך שנת הלימודים תשפ"ד בין החודשים ספטמבר 2023 ועד יוני 2024 כולל.

חופשות:  14 ימי חופשה של משרד החינוך (לא כולל חודשי יולי אוגוסט) - פירוט ימי החופשות בהמשך. 

 

 עלויות: 

935 לחודש,   ל10 חודשי הפעילות.

במידה וירשמו פחות מ-22 ילדים לצהרון העלות תהיה 985 ₪ לחודש (על-פי צו פיקוח על הפעלת צהרונים (התשע"ח-2018).

מועדי ושעות הפעילות:

קרן בני שמעון  תפעיל את הצהרונים החל מיום 3/9/23 ועד ליום 30/6/24.

+ הצהרון הבוגר גן תמר יפעל החל מיום ראשון, ה- 3/9/23.

+ צהרון גן רימון יפעל החל מיום שני, ה- 4/9/24 .

+ הצהרונים פועלים  בימים א'-ה'  בין השעות: 14.00-16.15 והחל מסיום הלימודים במסגרות היישוביות.

+ כוח-האדם בצהרונים מופעל על-ידי קרן בני שמעון והינו קבוע לאורך השנה ובעל הסמכה. יחד עם זאת, אין בכך בכדי למנוע מקרן בני שמעון להפעיל את הצהרון גם באמצעות ממלאי מקום וזאת במידת הצורך. 

תנאי התשלום:

 • התשלומים יגבו באמצעות הוראת קבע בנקאית לפי קוד מוסד 27478 או הוראת קבע דרך כרטיס האשראי ויחויבו כל  10 לחודש החל מחודש כניסת הילד למסגרת ועד לחודש יוני כולל.
 • שכר הצהרון ייפרע גם בגין הימים שבהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת.
 • במקרה שהוראת הקבע חוזרת מתחייבים ההורים להפקיד לחשבון קרן בני שמעון תוך 48 שעות את התשלום החודשי לרבות עמלת הוראת קבע חוזרת עפ"י דיווח הבנק.
 • מובהר, למען הסר ספק כי אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד בצהרון וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד לקרן בני שמעון במקרה כאמור.

 

פעילות הצהרונים בזמני חופשות:

הצהרונים יפעלו גם במהלך 14 ימי החופשות של משרד החינוך בין השעות 7.30-16.00 לפי הפירוט הבא:

גשר בין כיפור לסוכות , 3 ימים – 26-28.9.23 . בחול המועד סוכות לא תתקיים פעילות

חנוכה, 5 ימים:  10-14.12.23

פורים, יום אחד : 25/3/24

פסח, 5 ימים: 14-18.4.24

הזנה בזמן חופשות:

הצהרון פועל במתכונת של יום ארוך בין השעות 7.30-16.00 ומספק  ארוחת צהרים ומנחה בלבד . על ההורים לדאוג לארוחת בוקר בימים אלו. 

על פי הנחיות האגף למעונות יום וצהרונים רק ילדים אשר רשומים לצהרון במהלך כל השנה דהיינו מ 3/9/23  – 30/6/24  יוכלו לקחת חלק בימים בהם מופעל הצהרון במתכונת של יום ארוך.

רישום לקייטנת הקיץ שתתקיים בין התאריכים 1.7-8.8.2024

פתיחת ההרשמה לקייטנה תהיה בחודשים מאי-יוני. כל המידע יתפרסם בסמוך לתקופת הרישום. 

איסוף הילד בתום יום פעילות

 • ההורים מתחייבים לשלם לקרן בני שמעון סך של 35 ₪ בגין איחור בהוצאת הילד מהצהרון של עד 10 דקות .
 • עבור איחור מעל 10 דקות ייגבו 35 ₪ נוספים.  הסכום ייגבה דרך הוראת הקבע שנמצאת בהסדרה מול מחלקת הגבייה.
 • האיסוף יעשה ע"י מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו מעוניינים ההורים כי אדם אחר יאסוף את ילדם,  יש לציין זאת בטופס הרישום הנ"ל.
 • לא ינתן איסוף של הילד ע"י כל אדם אחר שלא הורשה ע"י ההורים כאמור.
 • איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית המשפט בדבר הסדרי ראיה אותה יש למסור למנהלת הצהרון מראש.

פעילות במקרה של שביתה,  אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת קרן בני שמעון

 • קרן בני שמעון תהא רשאית שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם  בשליטתה כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכו'.  והכל בהתאם להוראות פיקוד העורף ו/או ראש הרשות המקומית )להלן:  "הרשויות המוסמכות" ( .
 • החזר כספים להורים יתבצע בהתאם להנחיות פיקוד העורף ו/או האגף למעונות יום ו/או גוף מוסמך אחר כלשהו.
 • במקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך יפעל הצהרון כרגיל.  בנוסף לאמור לעיל, יקיים צוות הצהרון החל מהיום השני לשביתה פעילות גם בשעות הבוקר החל משעה8:00  עד לשעה 16:00 בכפוף ליכולת הארגון להיערך מבחינת כוח אדם לימי השביתה. בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף בשיעור של 85 שקלים ליום במתווה של שמרטפיה.

שעת חירום

 • היה ויוכרז מצב בו המשק בשעת חירום ו/או מצב ביטחוני מתוח ו/או תפרוץ מלחמה ו/או מגיפה ו/או יורו הרשויות המוסמכות על סגירת מוסדות חינוך מכל סיבה אחרת, לא יובא הילד לבית הילדים והוא יישאר בחזקת הוריו גם אם יחליט המושב לפתוח את בית הילדים לצורך טיפול והשגחה על ילדי המושב. לא תהיה במקרה כזה משום עילה להורים לתבוע השבת כספים או ניכוי כספים מדמי השהיה או מכל תשלום ע"פ הסכם זה.
 • במידה ויתרחש מצב חירום, מצב מלחמה, או אירוע ביטחוני, תברואתי, בטיחותי, או רפואי המחייב פינוי מידי של הילדים, ידאגו ההורים לאלתר עם קבלת ההודעה הטלפונית מבית הילדים לקחת את הילדים ולהוציאם משטח היישוב ולא תהיה במקרה כזה משום עילה להורים לתבוע השבת כספים או ניכוי כספים מדמי השהיה או מכל תשלום ע"פ הסכם זה.

העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון

ההורה יאשר לצוות הגן לדווח לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב הילד כגון: חום, חבלה , וכו'''.

הפסקת השתתפות ע"י קרן בני שמעון

קרן בני שמעון רשאית להפסיק את שהותו של ילד בצהרון במידה והתנהגותו ו/או התנהגות הוריו אינם מתאימים למסגרת הצהרון וזאת עפ"י שיקולים מקצועיים. במקרה זה ההורים מתחייבים לשלם את מלוא הסכומים עד להוצאת הילד מהצהרון.

ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

בכל מקרה של עזיבת ילד מיום פתיחת הצהרון ועד 30 באפריל בשנה"ל הנוכחית, יש להודיע בכתב למנהלת הצהרון עד ל- 5 בכל חודש. במקרה זה ההורים יחויבו בתשלום עבור החודש השוטף בו ניתנה ההודעהבכל מקרה של עזיבת ילד/ה את הצהרון לאחר 30 באפריל בשנת הלימודים הנוכחית, קרן בני שמעון תגבה את מלוא שכר הלימוד לרבות החלק היחסי הנגבה במהלך שנה"ל בגין ימי הקייטנה.

נוהל היעדרות
 • ילד הנעדר מחמת מחלה ממושכת, הוריו זכאים להנחה עם הצגת אישור רפואי מתאים. היעדרות הילד עד 14 ימים מחייבת תשלום מלא על היעדרות הילד מעל 14 ימים ברצף, יזוכו הוריו ב 10% מהתשלום החודשי בגין תקופת מחלתו.
 • בכל מקרה אחר של היעדרות  )או תקופה קצרה מ 14- ימים ברצף(ישולם מלוא שכר הלימוד לפי דרגת הזכאות.
 • היעדרות של מעל 21 יום מקרן בני שמעון תחשב כעזיבה אלא אם כן הוצגו להנהלה אישורים בדבר אשפוז הילד/ה או אישור מחלה מהרופא של הילד/ה.

 

טיפול בילד שחלה בזמן פעילות המעון
 • ההורים מתחייבים שלא לשלוח לצהרון ילד/ה חולה.  קרן בני שמעון תהא רשאית לא לקבל ילד חולה וזאת עד להחלמתו המלאה.
 • ילד שחלה בזמן פעילות הצהרון והוריו הוזעקו למעון לקחתו במהלך יום הפעילות עקב שלשולים או הקאות ,פיתוח חום או דלקת עיניים לא ישוב לצהרון בטרם יעברו 24 שעות מתום יום פעילות בו חלה ועד שיוכל לחזור לצהרון למעט מקרים בהם הומצא על ידי ההורים אישור רפואי המאשר חזרתו לצהרון בטרם חלוף פרק הזמן האמור.
 • במידה וילדכם נעדר מהצהרון בגלל מחלה מעל חמישה ימים, עליכם להמציא להנהלת הצהרון אישור רפואי.
 • בכל מקרה של ספק לגבי מצבו הרפואי של ילדכם תידרשו להמציא אישור רפואי.
 • משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות לילדים ע"י הצוות המטפל לרבות תרופות להורדת חום.
 • כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה בקרן בני שמעון , אם יינתן, יחולו על ההורים וישולמו באמצעות הוראת קבע.
 • ההורים מתחייבים לפעול בהתאם להנחיות האגף למעונות יום והצהרונים בכל הנוגע למחלות ילדים.

 

 

Browser not supported

 

פרטי הילד וההורים

 

 

האם הכתובת של ההורה זהה לכתובת של התלמיד/ה? (חובה) שדה חובה

 

 

 

אישור הולכת ילד מהבית לצהרון וחזרה

בני/בתי יגיע/תגיע לצהרון ויחזור/תחזור
הביתה בליווי מבוגר מטעם המשפחה.
ידוע לנו שהולכת הילד/ה מהצהרון היא
באחריותנו הבלעדית. אין ולא תהיה לנו
כל טענה כלפי הנהלת קרן בני שמעון
בעניין זה. שמות המבוגרים הרשאים לקחת את הילד/ה מהצהרון:

פרטי המלווים (חובה) שדה חובה
שם המלווהסוג הקרבה טלפון נייד

הנני מצהיר.ה בזאת כי (חובה) שדה חובה

 

בני/ביתי סובל.ת מאלרגיה (חובה) שדה חובה

לבני/ביתי קיימת רגישות לתרופות (חובה) שדה חובה

לבני/ביתי בעיה רפואית מאובחנת (ראיה, שמיעה, דיבור וכו') (חובה) שדה חובה

לבני/ביתי רגישות למזון כלשהו (חובה) שדה חובה

 

בני/ביתי נוטל.ת תרופות קבועות (חובה) שדה חובה

 

 

 

פרטי הקופה והצהרה

 

Browser not supported

אישור צילום

אישור צילום (חובה) שדה חובה

בחירת אופן התשלום

אני מעוניינ.ת לשלם (חובה) שדה חובה