מוקד המועצה: 08-6257900

 

המועצה גובה אגרות ביוב עבור מערכות ביוב הנמצאות באחזקתה, בהתאם לתעריפים הקבועים בכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), תשע"א-2010 (להלן: "הכללים").

האגרה משולמת בהתאם לשירותים המסופקים בפועל על ידי המועצה. ביישובים שבהם המועצה אינה מספקת את השירותים השונים, כולם או חלקם, אין גובים אגרה, או גובים אגרה רק עבור השירותים המסופקים בפועל.

עד היום נקבעו תעריפי אגרה שונים לכל אחד מיישובי המועצה. חישוב האגרה נעשה בהתאם להוצאות האחזקה של המערכת, כפי שנרשמו בכרטסת של הנהלת החשבונות. אף על פי שמשק הביוב הוא משק כספים סגור ברמת המועצה, נרשמות הכנסות והוצאות לפי יישוב.

תעריף מפורט לפי יישובים הוא חריג במועצות האזוריות. מתוך 48 המועצות האזוריות הכלולות בכללים, רק במועצה אזורית אחת (מלבד המועצה האזורית בני שמעון) קיים עדיין תעריף מפורט ע"פ יישובים וגם היא נמצאת כעת בהליך של האחדת התעריף לכלל יישובי המועצה.

רשות המים הובילה את המועצות האזוריות לקביעת תעריף אחיד לכל הנכסים במועצה, מתוך הנחה כי על שירות זהה משלמים תשלום זהה. קביעת אגרה אחידה מפשטת מאוד את הטיפול בנושאי הביוב השונים ובכללם: הקטנת הביורוקרטיה, שיפור הליכי גביה, שיפור תהליכי בקרה תקציבית ופישוט הליכי אישורים ברשות המים.

התחשיב החדש של אגרת הביוב נערך בשיטה הבאה:

חישוב עלויות תפעול

רוכזו כל עלויות התפעול של מערך הביוב במועצה, הכוללות בין היתר את המרכיבים הבאים:

  • הוצאות תפעול שוטף (חשמל, חומרים, קבלן אחזקה)
  • שכר עבודה ותקורות
  • עבודות קבלנים
  • תשלומים למט"שים (מתקני טיהור שפכים) החיצוניים
  • תקשורת ועוד

עלויות אלה חולקו למרכיבי המערכת – ביב ציבורי (מערכת האיסוף השכונתית), הולכה (קווי הולכה ותחנות סניקה) וטיהור השפכים (במט"שים).

בהתאם להנחיותיה של רשות המים, על הרשות לקבוע אגרת שיקום לצורך ביצוע תחזוקה יזומה ושיקום המתקנים בעקבות בלאי תפעולי. קרן השיקום נקבעת על בסיס תוכנית עבודה רב-שנתית, שאותה מציגה המועצה והיא נוספת לאגרת הביוב.

בסופם של הליכים אלה נקבעה אגרת ביוב שהוגשה ואושרה ע"י רשות המים, לאחר שהתיקון פורסם לצורך קבלת התייחסויות מהתושבים ואושר במליאת המועצה.

להלן תעריפי אגרת הביוב אשר יחולו אצלנו החל מפרסום תעריפים אלה ברשומות על-ידי רשות המים. הפרסום יחול בחודש יולי.

 

  ישוב   תעריף חדש   הערה
  תאשור, ברוש, תדהר   6.04
  בית קמה – יישוב ישן, מתחם דלק, אבשלום   4.76   ללא מערכת האיסוף השכונתית
  בית קמה – שכונת ההרחבה   6.04
  דביר – יישוב ישן   4.76   ללא מערכת האיסוף השכונתית
  דביר – שכונת ההרחבה   6.04
  משמר הנגב – יישוב ישן   4.76   ללא מערכת האיסוף השכונתית
  משמר הנגב – הרחבה   6.04
  גבעות בר   6.04
  נבטים   6.04