מליאת המועצה הינה הרשות המחוקקת של המועצה.

אישור תקציב המועצה הינו בסמכותה הבלעדית של המליאה וכך גם חקיקת חוקי עזר מועצתיים.

חברי המליאה חברים בוועדות המליאה שהן הגוף הציבורי המנהל ומבקר את עבודת המועצה.

תפקיד חבר המליאה הינו לקדם ולוודא עבודה מיטבית של המועצה לטובת כלל תושביה – במסגרת המליאה וועדותיה.